Myös sisäilmaherkistyneet ja luonnonystävät löytävät tuotteet lattiankäsittelyyn Pallmannilta

Enää puun sävy ei mää­ri­tä mate­ri­aa­lin valin­taa, vaan lat­tian sävy saa­daan aikai­sek­si öljyyn tai lak­kaan lisät­tä­vil­lä väri­pig­men­teil­lä. Pall­mann oli Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­mas­sa jaka­mas­sa laa­jaa lat­tian­kä­sit­te­ly­asian­tun­te­mus­taan. Myös sisäil­ma­her­kis­ty­neil­le ja ympä­ris­tö­tie­toi­sil­le on nyky­ään saa­ta­vil­la hyvin eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja. 

Yli 100-vuo­­tias bai­je­ri­lais­yri­tys Pall­mann on lat­tioi­den pin­ta­kä­sit­te­lyn sekä hoi­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja. Trä­hus Kar­ne­va­len -päi­vä­nä yri­tys jakoi tut­tuun tapaan tel­tan Par­ket­ti­lii­ke Wic­tickin kans­sa. 

– Yhteis­työ Witic­kien kans­sa on luon­te­vaa, sil­lä olem­me kum­pi­kin lat­tioi­den eri­tyis­asian­tun­ti­joi­ta. Yksi­tyis­ko­tien lisäk­si Pall­man­nin asiak­kaa­na on myös pal­jon jul­ki­sia koh­tei­ta, kuten Naan­ta­lin kes­kiai­kai­nen kirk­ko, Hel­sin­gin Kes­kus­ta­kir­jas­to Oodi sekä Jyväs­ky­län yli­opis­ton Ruusu­­puis­­to-raken­­nus. Ruusu­puis­to on tun­net­tu ”ter­ve talo” -peri­aat­teil­la raken­net­tu koh­de, jon­ka sisään­tu­loau­lan 400m2 puu­por­tai­kon pin­ta­kä­sit­te­lyn teim­me Zero-jär­­jes­­tel­­mäl­­läm­­me. Eri­lais­ten lat­tia­kä­sit­te­ly­jen lisäk­si tar­joam­me myös par­hai­ten puu­lat­tioil­le sopi­vat puh­­dis­­tus- ja hoi­toai­neet. Esi­mer­kik­si Oodin puu­lat­tioi­ta puh­dis­te­taan nyky­ään Pall­mann Clean -pesuai­neel­la ja hoi­de­taan Magic Oil Care -hoi­toai­neel­la, ker­too myyn­nis­tä ja tek­ni­ses­tä tues­ta vas­taa­va Pet­ri Iso-Ilo­­mä­­ki.

– Puu sopii oikein käsi­tel­ty­nä lähes kaik­kiin tiloi­hin, ja mei­dän aineil­la voi käsi­tel­lä esi­mer­kik­si pui­sia lavu­aa­re­ja ja kyl­py­huo­nei­den lat­tioi­ta kes­tä­mään sään­nöl­lis­tä kos­teus­ra­si­tus­ta. Nyky­ään lat­tioi­hin vali­taan usein omi­nai­suuk­sil­taan paras, kes­tä­vin ja kuvioil­taan mie­lui­sin puu­la­ji. Vii­me vuo­si­na suo­sit­tu­ja ovat olleet ei-troop­­pi­­set eli useim­mi­ten Euroo­pas­ta löy­ty­vät puu­la­jit. Puun sävy­tys teh­dään käyt­täen Color Concent­ra­te -väri­pig­ment­te­jä, jot­ka sovel­tu­vat kai­kil­le öljyt­tä­vil­le ja lakat­ta­vil­le pin­noil­le. Sävy­vaih­toeh­to­ja on 24, joten jokai­sel­le löy­tyy var­mas­ti sopi­va vaih­toeh­to. Sävy pysyy oikein hoi­det­tu­na puus­sa pit­kään, ja toi­saal­ta puu­lat­tian hio­mi­sen yhtey­des­sä sävyä voi vaih­taa, Iso-Ilo­­mä­­ki ker­too.  

Zero- ja Eco-tuotelinjat sopivat vaativallekin

Moni halu­aa nyky­ään vähen­tää kotin­sa kemi­kaa­li­ki­ma­raa, ja toi­saal­ta ympä­ris­tö­tie­toi­suus on kas­vus­sa. 

– Usein nämä kak­si asi­aa kul­ke­vat käsi kädes­sä: sisäil­man laa­tua paran­ta­vat tuot­teet sisäl­tä­vät vähem­män myös ympä­ris­töl­le hai­tal­li­sia kemi­kaa­le­ja, kuten liu­ot­to­mia. Puh­das­ta sisäil­maa kai­paa­vil­le suo­sit­te­lem­me Pall­mann Zero -jär­jes­tel­mää, joka on ainoa kovan kulu­tuk­sen koh­tei­siin sovel­tu­va lak­ka­jär­jes­tel­mä, joka on täy­sin liu­ot­tee­ton. Sar­jas­ta löy­ty­vät mm. pin­­ta- ja poh­ja­lak­ka sekä kit­tausai­nees­ta. Näi­tä mah­dol­li­sim­man alhai­sia VOC-pääs­­tö­­jä aiheut­ta­via tuot­tei­ta käy­te­tään niin yksi­tyis­ko­deis­sa kuin jul­ki­sis­sa tilois­sa­kin, Iso-Ilo­­mä­­ki esit­te­lee.

– Lisäk­si meil­tä löy­tyy myös vesi­poh­jai­nen ja liu­ot­tee­ton Eco-sar­­ja, jos­ta löy­tyy kol­mes­sa sävys­sä öljy puun pin­ta­kä­sit­te­lyyn sekä käsit­te­lyl­le sopi­va hoi­to­tuo­te. Aine levit­tyy hel­pos­ti telal­la ja se sopii myös lat­tia­läm­mi­tys­lat­tioil­le. Vaik­ka yleen­sä liu­ot­teet­to­mis­sa tuot­teis­sa kui­vu­mi­sai­ka onkin pidem­pi, niin Eco Oil kui­vuu jo tun­nis­sa, eli kaik­ki tar­vit­ta­vat 2–3 ker­ros­ta tule­vat val­miik­si yhden päi­vän aika­na. Tätä tuo­tet­ta suo­sit­te­len asiak­kail­le, joil­le ympä­ris­tö­asiat ovat tär­kei­tä, Iso-Ilo­­mä­­ki päät­tää.

4.10.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Rakentaminen
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Suunnittelu
Ilari Airikkala
ilari.airikkala@tragroup.fi
+358 46 810 2444

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200

Rekrytointi
Minna Gustavsson
hr@trahus.fi
+358 40 048 9984
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te