Uudet ikkunat ja ovet vaikuttavat rakenteiden kantokykyyn

Har­va van­ha puu­ta­lo on enää alku­pe­räi­ses­sä asus­saan, vaan sei­niin on puh­kot­tu uusia ovi- ja ikku­­na-auk­­ko­­ja, tai alku­pe­räi­siä auk­ko­ja on suu­ren­net­tu. Näil­lä kai­kil­la on vai­ku­tus­ta talon raken­tei­den kan­to­ky­kyyn. Onnek­si kesän perus­kor­jaus­kaut­ta on vie­lä jäl­jel­lä, ja puu­ta­lon voi aina kor­ja­ta.

Harva vanha puutalo on enää alkuperäisessä asussaan, vaan seiniin on puhkottu uusia ovi- ja ikkuna-aukkoja, tai alkuperäisiä aukkoja on suurennettu. Näillä kaikilla on vaikutusta talon rakenteiden kantokykyyn.

Puu­ta­lo­jen raken­teel­li­set ongel­mat eivät lähes­kään aina näy pääl­le­päin, eikä niis­tä vält­tä­mät­tä ole päi­vit­täis­tä hait­taa talon asuk­kail­le­kaan.

– Usein nämä ongel­mat alka­vat val­je­ta vas­ta jon­kun toi­sen remon­tin yhtey­des­sä. Res­tau­roin­ti­mes­ta­rim­me on kut­sut­tu arvioi­maan tiet­tyä pin­ta­puo­li­sem­paa urak­kaa, ja samal­la ammat­ti­lai­nen havait­see myös näi­tä raken­teel­li­sia ongel­mia, Trä­husin asia­kas­vas­taa­va Taru Vih­ne ker­too.

Seinien puhkaisu vaikuttaa aina kokonaisuuteen

Men­neil­lä vuo­si­sa­doil­la raken­nus­ten tyy­li ja huo­ne­ja­ko poik­ke­si­vat pal­jon nykyi­ses­tä. Talot on kui­ten­kin suun­ni­tel­tu kes­tä­mään alku­pe­räi­sek­si suun­ni­tel­tu ikku­noi­den ja ovien mää­rä ja koko. Myö­hem­min puh­ko­tut tai suu­ren­ne­tut aukot vai­kut­ta­vat aina talon raken­tei­den kan­ta­vuu­teen.

– Vali­tet­ta­vas­ti meil­le on tul­lut yhtey­den­ot­to­ja asiak­kail­ta, joi­den kotei­hin on esi­mer­kik­si teh­ty yli­mää­räi­siä kat­toik­ku­noi­ta, ja talon kat­to onkin nyt romah­ta­mis­pis­tees­sä. Tai vas­taa­vas­ti talo onkin alka­nut pai­nua tai kal­lis­tua sen jäl­keen kun olo­huo­neen ikku­nas­ta on teh­ty suu­rem­pi, tai sei­nään on puh­kais­tu uusi ovi­auk­ko, Vih­ne ker­too.

Talot on kuitenkin suunniteltu kestämään alkuperäiseksi suunniteltu ikkunoiden ja ovien määrä ja koko. Myöhemmin puhkotut tai suurennetut aukot vaikuttavat aina talon rakenteiden kantavuuteen.

Kaik­kiin näi­hin tapauk­siin ensia­pu­na toi­mii raken­nuk­sen yli­mää­räi­nen tuke­mi­nen esi­mer­kik­si lank­ku­ja käyt­täen. Sen jäl­keen ammat­ti­lai­nen arvioi tilan­teen, ja usein tar­vi­taan joko ark­ki­teh­din tai raken­nusin­si­nöö­rin apua las­ke­maan talon tar­vit­se­ma lisä­tu­ki. Sen jäl­keen puu­ta­lo­jen kun­nos­ta­mi­seen kes­kit­ty­neet ammat­ti­lai­set suo­rit­ta­vat tar­vit­ta­vat oikai­sut sekä raken­ta­vat talol­le uudet, pysy­vät tuki­ra­ken­teet.

– Aivan kuten vää­rän­lais­ten lisäe­ris­tei­den­kin koh­dal­la, toi­men­pi­de ei ole aina nopeim­mas­ta ja edul­li­sim­mas­ta pääs­tä. Se on kui­ten­kin pak­ko teh­dä, jos talos­sa halu­taan jat­kaa asu­mis­ta, ja meil­le ihan arki­päi­vää. Nyt on tär­kein­tä nopea toi­min­ta, Vih­ne päät­tää.

Tar­vit­set­ko apua talo­si raken­teel­lis­ten ongel­mien kar­toit­ta­mi­seen ja kor­jaa­mi­seen? Ensim­mäi­nen askel on kut­sua pai­kan pääl­le koke­neet kor­jausa­lan ammat­ti­lai­set.

Lisä­tie­dot ja varauk­set: asia­kas­vas­taa­va Taru Vih­ne, taru.vihne@trahus.fi tai 040 585 2220.

18.6.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Rakentaminen
Tero Saari
tero.saari@trahus.fi
+358 40 067 7670
Rekrytoinnit
Jenni Valtakari
hr@trahus.fi
+358 40 018 8263
Suunnittelu
Ilari Airikkala
ilari.airikkala@tragroup.fi
+358 46 810 2444
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te