Jykevä tammi kestää niin ulko- kuin sisätiloissakin

Luon­non­va­rai­se­na Suo­men ete­lä­ran­ni­kol­la kas­va­va tam­mi on jyke­vä ja arvos­tet­tu puu­la­ji, joka sie­tää hyvin kos­teut­ta. Ennen käyt­töä se vaa­tii kui­ten­kin hal­kei­lun vähen­tä­mi­sek­si huo­lel­li­sen kui­vat­ta­mi­sen. Mitä kaik­kea val­mis­tuu Euroo­pan ylei­sim­min käy­te­tys­tä leh­ti­puus­ta?

Luonnonvaraisena Suomen etelärannikolla kasvava tammi on jykevä ja arvostettu puulaji, joka sietää hyvin kosteutta.

Tam­men lati­nan­kie­li­nen nimi, Quercus robur, huo­kuu voi­maa ja jyh­keyt­tä. Tam­mi voi­kin kas­vaa jopa 30 met­riä kor­keak­si ja 1,5 met­riä pak­suk­si. Suo­mes­sa met­sä­tam­mi kas­vaa luon­non­va­rai­se­na ainoas­taan ete­lä­ran­ni­kon tun­tu­mas­sa sekä Ahve­nan­maal­la. Tam­mi voi elää jopa yli 1 000-vuo­­ti­aak­­si.

Ide­aa­li­ti­lan­tees­sa tam­mi vaa­tii run­sas­ra­vin­tei­sen ja savi­sen len­to­maan, mut­ta tulee toi­meen muu­al­la­kin. Sään­nöl­li­nen kui­vuus sekä pimeys ovat tam­mi­kää­riäi­sen ja kevät­hal­lo­jen ohel­la tam­men vihol­li­sia. Kor­kean park­ki­hap­po­pi­toi­suu­den takia hyön­tei­set eivät juu­ri vahin­goi­ta itse puu­ai­nes­ta.

Tammen latinankielinen nimi, Quercus robur, huokuu voimaa ja jyhkeyttä. Tammi voikin kasvaa jopa 30 metriä korkeaksi ja 1,5 metriä paksuksi.

Tammen kuivatus vie jopa 6 vuotta

Tam­men pin­­ta- ja sydän­puu erot­tu­vat sel­väs­ti toi­sis­taan. Pin­ta­puu on ohut ja vaa­leah­ko, ja sydän­puun puo­les­taan tum­muu vaa­­leas­­ta- tai tum­man­rus­keak­si. Sydän­puu on puner­ta­van kiil­tois­ta, ja puun väri tum­muu iän myö­tä. Sydän­puu on erit­täin lahon­kes­tä­vää ja sie­tää hyvin vet­tä.

Tammen pinta- ja sydänpuu erottuvat selvästi toisistaan. Pintapuu on ohut ja vaaleahko, ja sydänpuun puolestaan tummuu vaaleasta- tai tummanruskeaksi.

Tam­mi tulee kui­vat­taa huo­lel­li­ses­ti, jot­ta se ei hal­kei­li­si. Puu on käyt­tö­kel­pois­ta kaa­to­het­kes­tä 3–6 vuo­den jäl­keen. Jos­kus tam­mi hal­kei­lee vie­lä kui­va­tuk­sen jäl­keen­kin.

Euroopan käytetyin lehtipuu sopii moneen

Tam­mi on lujaa, kovaa, pai­na­vaa ja tiheä­syis­tä. Kui­va­na puun työs­tä­mi­nen on help­poa hie­man kovuu­des­ta ja tihey­des­tä riip­puen. Poh­­jois-Ame­­ri­­kas­­sa kas­va­va val­ko­tam­mi ero­aa euroop­pa­lai­ses­ta suku­lai­ses­taan sii­tä, että se on hel­pom­min työs­tet­tä­vis­sä.

Tammi on lujaa, kovaa, painavaa ja tiheäsyistä.

Tam­mi on Euroo­pan ylei­sim­min käy­tet­ty leh­ti­puu, ja se sopii sekä ulko- että sisä­käyt­töön. Tam­mi on erin­omai­nen kalus­te­puu, ja se sopii hyvin myös oviin ja ikku­noi­hin. Sii­tä teh­dään mm. vii­lua, huo­ne­ka­lu­ja ja par­ket­tia. Peh­meä tam­mi sopii eri­tyi­ses­ti sisus­tus­tuot­tei­siin, sor­vauk­seen ja puu­veis­tok­siin. Tam­men lii­mat­ta­vuus on hyvä, ja tam­men lii­tok­set suo­si­tel­laan teh­tä­väk­si ilman metal­le­ja.

Hyvän kos­teus­sie­ton­sa ansios­ta tam­mi on perin­tei­ses­ti ollut myös tyn­ny­ri­puu, ja sii­tä on teh­ty venei­tä. Juu­ri veneen­ra­ken­nus on koi­tu­nut monen tam­men koh­ta­lok­si ran­ni­kol­la.

Tammi on Euroopan yleisimmin käytetty lehtipuu, ja se sopii sekä ulko- että sisäkäyttöön.

Artik­ke­lis­sa on käy­tet­ty läh­tee­nä res­tau­roin­ti­mes­ta­rim­me Juk­ka Mähö­sen, Fis­ka­rin Laa­tu­puun Kari Par­ta­sen sekä Pro Puun asian­tun­te­mus­ta.

Kuvat: Fis­ka­rin Laa­tu­puu & Trä­hus

20.3.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Jukka Mähönen, restaurointimestari
jukka.mahonen@trahus.fi
+358 40 844 8087

Taru Vihne, asiakasvastaava
taru.vihne@trahus.fi
+358 40 585 2220

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te