Restaurointimestarin vinkit: Talvi on hyvä aika kartoittaa tulevat korjaustarpeet

Jos syys­työt on teh­ty hyvin, on tal­vi yleen­sä rau­hal­lis­ta aikaa van­han puu­ta­lon omis­ta­jal­le. Aina on kui­ten­kin jotain pien­tä, mitä voi teh­dä.

- Kis­san­luu­kut kan­nat­taa vii­meis­tään nyt pak­kas­ke­leil­lä lait­taa kiin­ni, kun ros­si­poh­jan ilma on kui­vaa. Syk­syl­lä tei­pa­tut sisem­mät ikku­nat ja muut raken­teet kan­nat­taa käy­dä käsi­pe­lil­lä läpi. Jos esi­mer­kik­si hii­ret ovat syö­neet eris­teet tai ne puut­tu­vat muus­ta syys­tä, vedon tun­ne on hyvin ais­tit­ta­vis­sa täl­lä tavoin, ja eris­tei­den uusi­mi­nen kan­nat­taa­kin lisä­tä tule­van kesän teh­tä­vä­lis­tal­le, ker­too Trä­husin res­tau­roin­ti­mes­ta­ri Juk­ka Mähö­nen.

Läpi läm­mi­tys­kau­den kan­nat­taa myös kiin­nit­tää huo­mio­ta tak­koi­hin ja mui­hin tuli­si­joi­hin.

- Takat ja muut tuli­si­jat pitäi­si tar­kas­taa huo­lel­li­ses­ti jo ennen läm­mi­tys­kau­den alkua, ja nii­tä käyt­täes­sä on tär­ke­ää var­mis­taa kor­vausil­man kun­nol­li­nen saan­ti. Jos räp­pä­nät eivät ole auki, tuli ottaa tar­vit­se­man­sa kor­vausil­man raken­tei­den läpi. Täl­löin sisäl­lä on ikä­vä vedon tun­ne, ja myös tuli­si­jat yleen­sä pala­vat huo­nom­min. Nyt kun läm­pö­ti­lae­rot ovat iso­ja, myös pii­pun mah­dol­li­set hal­kea­mat näky­vät hyvin, Mähö­nen muis­tut­taa.

Lisää pai­no­voi­mai­sen ilman­vaih­don toi­min­nas­ta voi lukea tar­kem­min Trä Kro­no­rin sivuil­ta.

Lumi paljastaa yläpohjan eristeongelmat

Tänä tal­ve­na olem­me pääs­seet naut­ti­maan run­sas­lu­mi­ses­ta tal­ves­ta aina ete­läi­sin­tä Suo­mea myö­den. Nyt kan­nat­taa­kin suun­taa kat­se katol­le.

- Jos lumi hävi­ää katol­ta luonn­ot­to­man nopeas­ti pak­ka­sis­ta huo­li­mat­ta, tai jos lumi sulaa vain osas­ta kat­toa, kan­nat­taa olla huo­lis­saan, sil­lä se ker­too yleen­sä ongel­mis­ta ylä­poh­jan eris­teis­sä. Myös jää­pui­kot, umpeen jää­ty­neet rän­nit, jäi­set alu­eet talon ympä­ril­lä sekä nopeas­ti jääh­ty­vä talo tai ylä­ker­ran huo­neet voi­vat kaik­ki kie­liä samas­ta asias­ta, Mähö­nen päät­tää.

Restaurointimestarin muistilista:

Sul­je kis­san­luu­kut vii­meis­tään nyt
Käy ikku­nat ja muut raken­teet käsin läpi eris­te­puut­tei­den havait­se­mi­sek­si
Var­mis­ta että kor­vausil­ma­räp­pä­nät ovat auki
Tar­kis­ta piip­pu hal­kea­mien varal­ta
Tar­kas­ta katon lumi- ja jää­puik­ko­ti­lan­ne sekä rän­nien jää­ty­mi­nen ylä­poh­jan eris­tys­puut­tei­den havait­se­mi­sek­si
Kut­su res­tau­roin­ti­mes­ta­ri mak­sut­to­mal­le arvioin­ti­käyn­nil­le miet­ti­mään tule­van kesän kor­jaus­tar­pei­ta

 

31.1.2019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Jukka Mähönen, restaurointimestari
jukka.mahonen@trahus.fi
+358 40 844 8087

Taru Vihne, asiakasvastaava
taru.vihne@trahus.fi
+358 40 585 2220

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te