Hirsitalon pariksi sopii kotimainen massiivipuulattia

Par­ket­ti­lii­ke Witic­kin takaa löy­tyy kol­me vel­jes­tä, jot­ka ovat jo toi­sen pol­ven lat­­tia-ammat­­ti­­lai­­sia. Ilok­seen he ovat pan­neet mer­kil­le, että käsil­lä teke­mi­sen tai­toa on taas alet­tu arvos­taa. Täl­lä het­kel­lä sekä mate­ri­aa­li­va­lin­nois­sa että pin­ta­kä­sit­te­lyis­sä luon­nol­li­suus ja lähi­ma­te­ri­aa­lit ovat arvos­saan. Myös kemi­kaa­li­her­kil­le löy­ty­vät omat pin­ta­kä­sit­te­ly­tuot­teen­sa.

Witic­kin vel­jes­ten Van­taal­la pyö­rit­tä­mä par­ket­ti­lii­ke on alun perin vel­jes­ten isän perus­ta­ma. Moni hei­dän asiak­kais­taan arvos­taa hyvin teh­tyä ja talon muu­hun tyy­liin sopi­vaa lat­ti­aa. Mut­ta mil­lai­nen lat­tia sopii eri­tyis­ten hyvin van­ha­na suo­ma­lai­seen puu­ta­loon?

- Van­han hir­si­ta­lon parik­si sopii mie­les­tä­ni par­hai­ten koti­mai­nen laa­du­kas mas­sii­vi­puu, kuten män­ty, kuusi tai tam­mi. Oikea väri löy­tyy var­mas­ti, sil­lä eri­lai­sil­la öljyil­lä ja vahoil­la pin­taa voi vie­lä sävyt­tää tum­mem­paan tai vaa­leam­paan suun­taan. Tär­kein­tä on kun­nioit­taa täs­sä­kin asias­sa laa­tua: laa­du­kas par­ket­ti on kaut­taal­taan puu­ta eli mas­sii­vi­puu­ta eikä vii­lua, Six­ten Witick ker­too samal­la kun jakaa Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­man vie­rail­le vink­ke­jä lat­tian valin­taan ja hoi­toon.

Parkettiliike Witick osallistui Trähus Karnevaleniin elokuussa2018.

Puulattioiden täytyy nyt myös tuntua puulta

Par­ket­ti­lii­ke Witick oli elo­kuus­sa 2018 muka­na Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­mas­sa jo tois­ta ker­taa. Witic­kin vel­jek­set ovat Trän tavoin muka­na kai­kes­sa, joka edis­tää puun­käyt­töä. Lisäk­si yri­tyk­siä yhdis­tää myös huo­lel­li­ses­ti teke­mi­sen eetos: teh­dään asiat oikein ja ei men­nä siel­tä, mis­tä aita on mata­lin.

Vaik­ka Witic­kit usko­vat ajat­to­muu­teen, sekä sii­hen että lat­tian tulee kes­tää 100–150 vuot­ta, näky­vät myös eri­lai­set tren­di­suun­tauk­set jon­kin ver­ran asiak­kai­den toi­veis­sa.

- Aiem­min suo­si­tum­mat eksoot­ti­set puu­la­jit, kuten vaik­ka­pa tiik­ki, ovat saa­net väis­tyä euroop­pa­lais­ten puu­la­jien, kuten tam­men, saar­nen, kuusen ja män­nyn tiel­tä. Enää ei myös­kään taka­vuo­sien tapaan halu­tan laka­ta puu­pin­to­ja, vaan käy­te­tään eri­lai­sia öljy­jä ja öljy­va­ho­ja. Näin pin­nas­sa säi­lyy iha­nas­ti alku­pe­räi­nen puun tun­tu, Six­ten Witick tote­aa. 

Eurooppalaiset puulajit, kuten kuusi, tammi ja saarni, ovat tämän hetken lattiatrendien kärjessä.

Oikeat käsittelyaineet myös kemikaaliherkistyneille

Yhä useam­pi hen­ki­lö halu­aa mini­moi­da kotin­sa kemi­kaa­li­kuor­maa joko vält­tääk­seen herk­kyyk­sien puh­kea­mis­ta tai hil­li­täk­seen oirei­ta. Witic­kit pys­ty­vät tar­joa­maan oikeat käsit­te­ly­ai­neet myös näi­hin tilain­tei­siin: muka­na Trä­hus Kar­ne­va­len -päi­väs­sä oli myös yhteis­työ­kump­pa­nin Pall­man­nin edus­ta­ja Pet­ri Iso-Ilo­­mä­­ki.

- Meil­tä löy­tyy pin­ta­kä­sit­te­ly­ai­nei­den vali­koi­mis­ta sak­sa­lai­sen Pall­min­nin öljy­jä ja öljy­va­ho­ja. Ne ovat koko­naan liu­ot­teet­to­mia, vaik­ka tar­vit­se­vat­kin parik­seen kovet­ta­jan. Myös Pall­man­nin lakat ovat paras­ta pääs­tö­luok­kaa eli nii­den VOC on alle 5%, Pet­ri Iso-Ilo­­mä­­ki ker­too tuot­teis­ta.

Eurooppalainen, käsittelemätön massiivipuu on nyt lattiatrendien ykkönen.

13.11.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te