Ilmainen arviointikäynti antaa realistisen kuvan tulevista remontointitarpeista

Asian­tun­ti­jam­me käy­vät vii­koit­tain teke­mäs­sä usei­ta mak­sut­to­mia arvioin­ti­käyn­te­jä ympä­ri Ete­­lä-Suo­­men. Pari­tun­ti­sen käyn­nin aika­na talon nykyi­nen tai poten­ti­aa­li­nen omis­ta­ja saa van­has­ta talos­ta res­tau­roin­ti­mes­ta­rim­me sil­mä­mää­räi­sen kun­toar­vion sekä prio­ri­teet­ti­jär­jes­tyk­sen tule­vien vuo­sien remon­teil­le. Mut­ta mitä arvioin­ti­käyn­nil­lä oikeas­taan tapah­tuu, ja miten sii­hen kan­nat­taa varau­tua?

Vain arviointikäynti paikan päällä antaa realistisen kuvan rakennuksen kunnosta.

Mak­su­ton arvioin­ti­käyn­ti on talon nykyi­sel­le omis­ta­jal­le tai poten­ti­aa­li­sel­le osta­jal­le mah­dol­li­suus saa­da rea­lis­ti­nen arvio van­han talon kun­nos­ta ja tule­vis­ta kun­nos­tus­tar­peis­ta. Samal­la hänel­lä on mah­dol­li­suus tava­ta Trä­husin ammat­ti­lai­sia, sekä kuul­la remon­toin­ti­pe­ri­aat­teis­tam­me.

Vain talo ja sen ympä­ris­tö näke­mäl­lä voim­me antaa rea­lis­ti­sen tilan­near­vion. Perin­ne­mes­ta­rim­me antaa koh­tees­ta sil­mä­mää­räi­sen kun­toar­vion, kar­toit­taa isoim­mat ris­ki­koh­dat sekä antaa suo­si­tuk­sen kun­nos­ta­mi­sen prio­ri­teet­ti­jär­jes­tyk­ses­tä seu­raa­van vuo­si­kym­me­nen ajal­le. Usein käy niin, että mei­dät kut­su­taan pai­kal­le sil­loin kun hen­ki­lö on vas­ta har­kit­se­mas­sa van­han talon osta­mis­ta. Täl­löin meil­tä on mah­dol­lis­ta saa­da neut­raa­li, myy­­jä- ja osta­jaos­a­puo­li­nen ulko­puo­li­nen arvio talon todel­li­sis­ta kor­jaus­tar­peis­ta.

Trä­husin kor­jaus­käyn­neil­le tule­vat yleen­sä res­tau­roin­ti­mes­ta­ri Juk­ka Mähö­nen sekä asia­kas­koor­di­naat­to­ri Taru Vih­ne. Mähö­sel­lä on 15 vuo­den työ­ko­ke­mus res­tau­roin­nis­ta, ja Museo­vi­ras­tos­sa työs­ken­nel­les­sään hän vei läpi suu­ria res­tau­roin­ti­hank­kei­ta esi­mer­kik­si Seu­ra­saa­res­sa. Vih­ne puo­les­taan hoi­taa Trä­husis­sa asiak­kai­ta, bud­je­toin­tia ja aika­tau­lu­tus­ta. 12 vuo­den työ­ko­ke­muk­sen yksi­tyis­ko­tien sanee­rauk­ses­ta omaa­va Vih­ne on yleen­sä ensim­mäi­se­nä yhtey­des­sä asiak­kai­siin päin arvioin­ti­käyn­nin ajan­koh­das­ta sovit­taes­sa.

Jukka Mähönen ja Taru Vihne vastaavat Trähusin arviointikäynneistä

Tärkeää on kaikkien omistajien yhtenevä näkemys

Kym­me­nien arvioin­ti­käyn­tien koke­muk­sel­la yksi­kään tapaa­mi­nen ei ole täy­sin saman­lai­nen, sil­lä koh­teet vaih­te­le­vat yksit­täi­ses­tä siir­to­la­puu­tar­ha­mö­kis­tä aina kym­me­nien raken­nus­ten kar­ta­no­ko­ko­nai­suuk­siin.

Jot­ta arvioin­ti­käyn­nis­tä oli­si mah­dol­li­sim­man pal­jon hyö­tyä, kan­nat­taa kui­ten­kin etu­kä­teen kerä­tä yhteen kaik­ki mah­dol­li­nen tie­to raken­nuk­ses­ta: saa­ta­vil­la ole­va his­to­ria, pii­rus­tuk­set sekä kor­jaus­do­ku­men­taa­tio. Paras­ta oli­si, jos näis­tä doku­men­teis­ta oli­si saa­ta­vil­la myös kopiot, jot­ka voi luo­vut­taa tapaa­mi­ses­sa Trä­husin ammat­ti­lai­sil­le tar­kem­man arvion laa­ti­mi­sek­si.

Ennen arviointikäyntiä kannattaa miettiä mitä tulevalta remontilta toivoo.

Trä­hus ei kun­nos­ta talo­ja pel­käs­tään esteet­ti­sis­tä läh­tö­koh­dis­ta tai myy­mis­tä var­ten, vaan täh­täin on aina raken­nus­pe­rin­teen säi­lyt­tä­mi­ses­sä tule­vil­le pol­vil­le. Niin­pä ennen arvioin­ti­käyn­tiä on hyvä myös miet­tiä mil­lai­sel­la vai­heis­tuk­sel­la ja bud­je­til­la halu­aa remon­toin­ti­toi­men­pi­tei­siin ryh­tyä vaik­ka­pa seu­raa­van vuo­si­kym­me­nen aika­na. Lisäk­si oli­si hyö­dyl­lis­tä var­mis­taa, että kaik­kien talon omis­ta­jien näke­myk­set ovat yhte­ne­väi­siä: halu­taan­ko talo todel­la kun­nos­taa res­tau­roin­nin ammat­ti­lais­ten avul­la vai toi­voo­ko joku omis­ta­jis­ta jotain muu­ta?

Käyn­nin perus­teel­la sovit­taes­sa teh­tä­vä alus­ta­va kus­tan­nusar­vio pyri­tään toi­mit­ta­maan noin parin vii­kon pääs­tä käyn­nis­tä, mut­ta kii­rei­si­nä aikoi­na täs­tä aika­tau­lus­ta saa­te­taan jou­tua hie­man poik­kea­maan.

Kiin­nos­tuit­ko arvioin­ti­käyn­nis­tä? Ole Taruun yhtey­des­sä niin kat­so­taan sopi­va ajan­koh­ta tapaa­mi­sel­le: Taru Vih­ne, taru.vihne@trahus.fi tai 040 585 2220.

25.10.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Jukka Mähönen, restaurointimestari
jukka.mahonen@trahus.fi
+358 40 844 8087

Taru Vihne, asiakasvastaava
taru.vihne@trahus.fi
+358 40 585 2220

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te