Puutaloja rakastavan entisöijän ovat löytäneet uudet kohderyhmät

Por­voo­lai­nen San­na Lau­ri­la on nai­nen Antiik­ki ja Res­tau­roin­ti Lau­ri­la -yri­tyk­sen sekä localartisan.fi -blo­gin ja -some­ti­lien taka­na. Hän­tä ilah­dut­taa, että käsi­työ­läi­syys elää uut­ta kukois­tus­kaut­taan, ja uusi asia­kas­kun­ta on löy­tä­nyt enti­söi­jän pal­ve­lu­jen pariin. Van­ho­jen talo­jen ystä­vä arvos­taa hyvin ja rak­kau­del­la teh­ty­jä asioi­ta.

Lau­ri­la on onne­kas nai­nen: vii­den vuo­den yrit­tä­jyy­den aika­na hänen pal­ve­lun­sa ovat löy­tä­neet niin yri­­tys- kuin yksi­tyis­asiak­kaat­kin.

- Huo­ne­ka­lu­jen kun­nos­ta­mi­nen on suh­teel­li­sen kal­lis­ta käsi­työ­tä, mut­ta onnek­si sen arvos­tus on nous­sut vii­me aikoi­na. Perin­tei­nen asia­kas­ryh­mä ovat van­ho­jen talo­jen omis­ta­jat, jot­ka halua­vat kalus­taa kotin­sa ajan hen­keen sopi­vil­la huo­ne­ka­luil­la. Uusi, sel­keäs­ti kas­vus­sa ole­va koh­de­ryh­mä ovat nuo­ret kau­pun­ki­lai­set, jot­ka halua­vat antaa huo­no­kun­toi­sil­le design-esi­­neil­­le uuden elä­män. Täs­sä näkyy myös kas­va­va ymmär­rys kulu­tus­tot­tu­muk­sis­ta, ja miten ne vai­kut­ta­vat luon­toon. Esi­neen käyt­töiän jat­koai­ka on myös ympä­ris­tö­te­ko, Lau­ri­la ker­too.

orvoolainen Sanna Laurila on nainen Antiikki ja Restaurointi Laurila -yrityksen sekä localartisan.fi -blogin ja -sometilien takana

Hosuminen näkyy lopputuloksessa

Lau­ri­la on tyyp­pie­si­merk­ki into­hi­mon­sa löy­tä­nees­tä yrit­tä­jäs­tä, joka halu­aa jakaa osaa­mis­taan myös eteen­päin. Hänen localartisan.fi-bloginsa some-kana­­vi­­neen on kerän­nyt vaki­tui­sen seu­raa­ja­kun­nan enti­söin­nis­tä kiin­nos­tu­nees­ta ylei­sös­tä.

- Jaan mie­lel­lä­ni osaa­mis­ta­ni eteen­päin, jot­ta ihmi­set vält­täi­si­vät pahim­mat vir­heet. Ylei­sin vir­he, jota näen sään­nöl­li­ses­ti, on poh­ja­töi­den lai­min­lyön­ti. Enti­söi­tä­vää pin­taa ei ole mal­tet­tu hioa ja puh­dis­taa riit­tä­vän hyvin, tai sit­ten lak­­ka- tai maa­li­ker­rok­set ovat lii­an pak­su­ja. Vali­tet­ta­vas­ti nämä ovat asioi­ta, jot­ka sit­ten ker­taan­tu­vat ja näky­vät val­miis­sa lop­pu­tu­lok­ses­sa, Lau­ri­la tote­aa.

Digi­taa­li­sen maa­il­man lisäk­si Lau­ri­la opas­taa ja ohjeis­taa mie­lel­lään myös ana­lo­gi­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Niin­pä Trä­hus Kar­ne­va­len -tapah­tu­mas­sa­kin hänen pis­teel­lään kävi vil­kas kuhi­na. Hän jakaa yhtei­sen into­hi­mon puu­ta­lo­jen asuk­kai­den kans­sa.

- Olen asu­nut vuo­sia van­hois­sa talois­sa, ja edel­li­nen koti­ni oli 1800-luvun alus­sa raken­net­tu. Täl­lä het­kel­lä asun aivan uudes­sa talos­sa. Uudes­sa talos­sa­kin on puo­len­sa, sil­lä elä­mä on siel­lä hel­pom­paa, ja asun­toa pys­tyy “hal­lit­se­maan” yhden kos­ke­tus­näy­tön kaut­ta. Haa­vee­na on kui­ten­kin tule­vai­suu­des­sa van­ha pie­ni puu­ta­lo tai moder­ni mini­ta­lo perin­ne­me­ne­tel­mil­lä raken­net­tu­na.

Artik­ke­lin kuva Antiik­ki ja Res­tau­roin­ti Lau­ri­la.

18.10.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Myynti & Neuvonta
Thomas Noreila
thomas.noreila@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Asiakaspalvelu
Riikka Noreila
riikka.noreila@tragroup.fi
+358 40 513 2200
Tiedustelut
info@trahus.fi
Taloushallinto
laskutus@trahus.fi

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te