Kun teh­dään, teh­dään kun­nol­la. Mas­sa­tuo­tan­to­kult­tuu­riin kyl­läs­ty­neet kir­ves­mie­het Kau­ko Pat­jas ja Lari Olso­ni löy­si­vät kut­su­muk­sen­sa ter­veel­li­ses­tä ja kes­tä­väs­tä raken­ta­mi­ses­ta.

- Oli pak­ko pala­ta raken­ta­mi­sen juu­ril­le ja löy­tää siel­tä teke­mi­sen into uudes­taan, mie­het totea­vat res­tau­roi­des­saan van­haa puu­ta­loa Puu-Käpy­­läs­­sä.

Legen­daa­ri­nen Puu-Käpy­­län puu­tar­ha­kau­pun­gin­osa Hel­sin­gis­sä on täyn­nä toi­nen tois­taan kau­niim­pia raken­nuk­sia. Kum­pu­lan kar­ta­non mail­le 1920-luvun alus­sa nous­see­seen työ­läi­sa­lu­ee­seen panos­tet­tiin pal­jon jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa. Vaik­ka teol­lis­tu­mi­nen vaa­ti kau­pun­geil­ta nopei­ta rat­kai­su­ja asun­to­pu­laan, Puu-Käpy­­läs­­sä onnis­tut­tiin poik­keuk­sel­li­sen hyvin yhdis­tä­mään yhteis­kun­nal­li­set tar­peet ark­ki­teh­to­ni­siin ja kaa­voi­tuk­sel­li­siin pyr­ki­myk­siin.

- Tämä on mah­ta­va ympä­ris­tö teh­dä töi­tä, Kau­ko Pat­jas sanoo mit­tail­les­saan kat­seel­laan res­tau­roin­ti­koh­teen pal­jai­ta hir­si­sei­niä.

Koko sisus on puret­tu ja jäl­jel­lä on enää talon run­ko, ikku­nat, kat­to sekä ker­ros­ten väli­set por­taat. Pat­jas osoit­taa tum­mu­nei­ta koh­tia ikku­noi­den alla.

- 1980-luvul­­la teh­tiin pal­jon van­ho­jen puu­ta­lo­jen näkö­kul­mas­ta type­riä kor­jauk­sia. Tääl­lä­kin muun muas­sa vää­rän­lai­nen eris­tys pää­si teke­mään tuho­jaan aika mones­sa koh­taa, ja sii­tä­hän koi­tui kos­teus­va­hin­ko­ja ja asuk­kail­le eri­lai­sia oirei­ta. Mei­dän teh­tä­väm­me on pois­taa talos­ta kaik­ki sin­ne kuu­lu­ma­ton ja res­tau­roi­da se sel­lai­sil­la mate­ri­aa­leil­la ja mene­tel­mil­lä, joi­ta täl­lai­nen arvo­kas talo­van­hus ei säi­käh­dä, hän tote­aa.

Kir­ves­mie­het Lari Olso­ni ja Kau­ko Pat­jas uusi­vat van­han puu­ta­lon lat­ti­aa Puu-Käpy­­läs­­sä. Uusik­si menee moni muu­kin asia, sil­lä talo oli huo­nos­sa kun­nos­sa vää­rin teh­ty­jen kor­jaus­ten jäl­jil­tä.

Terveellinen talo yhtä kuin terveet asukkaat

Ennen perin­ne­ra­ken­ta­mis­yh­tiö Trä­husiin siir­ty­mis­tään Kau­ko Pat­jas toi­mi run­saan vuo­si­kym­me­nen ver­ran kir­ves­mie­he­nä lukui­sis­sa uudis­ra­ken­nus­pro­jek­teis­sa.

- Var­sin­kin mas­sa­tuo­tan­toa­sun­to­jen raken­nus­ta­paan liit­ty­vät kysee­na­lai­suu­det alkoi­vat pik­ku hil­jaa häi­ri­tä niin pal­jon, etten oikein saa­nut rau­haa itse­ni kans­sa. Huo­no­laa­tuis­ta bulk­kia myy­dään kirk­kain sil­min kal­liil­la rahal­la ihmi­sil­le, jot­ka kuvit­te­le­vat saa­van­sa ter­veel­li­sen ja tur­val­li­sen kodin. Halusin teh­dä työ­tä, jon­ka arvo­jen taka­na voin seis­tä.

Van­has­sa puu­ta­los­sa itse­kin asu­val­le Pat­jak­sel­le ter­veel­li­syy­des­tä on keh­key­ty­nyt eri­tyi­sen tär­keä jut­tu. Vii­me syk­sy­nä hän pyö­räi­li Suo­men pääs­tä pää­hän kerä­ten varo­ja syö­väs­tä paran­tu­nei­den las­ten ja nuor­ten kun­tou­tuk­seen.

Por­voo­lai­nen kir­ves­mies Kau­ko Pat­jas tem­pai­si kesäl­lä 2017 syö­pä­kun­tou­tu­jien puo­les­ta pyö­räi­le­mäl­lä Suo­men pääs­tä pää­hän. – Ter­veel­li­syys on tär­ke­ää myös raken­ta­mi­ses­sa, hän sanoo.

- Sai­raus tuli lähel­le äiti­ni ja sisa­ren­tyt­tä­re­ni kaut­ta ja ajat­te­lin, että minun on teh­tä­vä jotain. Näh­tyä­ni doku­men­tin nel­jäs­tä nai­ses­ta, jot­ka sou­ti­vat Kali­for­nias­ta Austra­li­aan, pää­tin, että minä­kin pys­tyn aut­ta­maan. Spon­so­rei­ta läh­ti muka­vas­ti mukaan, kilo­met­re­jä tuli yli 3 200 ja pyö­rän seläs­sä vie­tet­ty­jä päi­viä ker­tyi kuu­kau­den edes­tä. Mat­kal­la oli­kin sit­ten ruh­ti­naal­li­ses­ti aikaa miet­tiä elä­män perus­ky­sy­myk­siä.

Puu­ar­te­saa­nio­pin­to­jen kaut­ta Suo­men luon­non­suo­je­lu­liit­toon töi­hin pää­ty­nyt Lari Olso­ni kuu­li Trä­husin työ­voi­ma­tar­pees­ta kol­le­gal­taan.

- Puu on ele­ment­ti­ni, ja tääl­lä tun­tuu, että saan teh­dä nii­tä oikei­ta asioi­ta. Ei tar­vit­se kik­kail­la muo­vien ja kemi­kaa­lien kans­sa. Ter­veel­li­nen talo on yhtä kuin ter­veet asuk­kaat, hän sum­maa.

6.2.2018
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone


Jukka Mähönen, restaurointimestari
jukka.mahonen@trahus.fi
+358 40 844 8087

Taru Vihne, asiakasvastaava
taru.vihne@trahus.fi
+358 40 585 2220

Ota yhteyttä

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tilaa TRÄ-uutiskirje

Haluat­ko kuul­la lisää van­hois­ta talois­ta, perin­tei­sis­tä raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja kes­tä­väs­tä asu­mi­ses­ta?

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te